Belastingen

Zijn prijzen en subsidies belastbaar?

Beperkte belastingsvrijstelling

Belastbare prijzen en subsidies genieten een gedeeltelijke vrijstelling.
Voor prijzen: het belastbaar bedrag is gelijk aan het ontvangen bedrag verminderd met een vastgesteld bedrag (voor 2004 was dit 3050 €, voor 2005 is dit 3110 €)
Voor subsidies: Als de subsidies over verschillende jaren verspreid worden, wordt een vrijstelling van 3110 € verleend voor de eerste twee periodes van twaalf maanden, ongeacht of die periode al dan niet samenvalt met een kalenderjaar.
In geval een prijs of subsidie slechts gedeeltelijk wordt vrijgesteld, moet je het werkelijk betaalde of toegekende bedrag aangeven. Van dit bedrag kunnen geen kosten afgetrokken worden.

Volledige belastingsvrijstelling

Prijzen en subsidies die toegekend zijn door nationale of internationale instellingen die door de Koning of in de Ministerraad zijn erkend, worden vrijgesteld als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • uitzonderlijke verdiensten belonen of uitzonderlijke inspanningen mogelijk maken op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek, de kunsen of de letteren.
  • toegekend zijn in omstandigheden die aan de genieters ruime mogelijkheden bieden tot persoonlijk initiatief op het gebied van voortzetting of de uitvoering van studies, opzoekingen, werken of kunstuitingen.
  •  belangeloos worden toegekend, zodanig dat de genieter volledig onafhankelijk blijft ten opzichte van de schenker
  • noch rechtstreeks noch onrechtstreeks gefinancierd worden door Belgische of buitenlandse nijverheids-, handels-, of landbouwondernemingen die enig voordeel kunnen halen uit de beloonde of gesubsidieerde instellingen.  Het gaat hier over de volgende instellingen: de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Provincies, de gemeenten en de agglomeraties, de koninklijke academiën en de universiteiten,... (lijst is uitgebreider)

Belastbaar als divers inkomen

Bij diverse inkomsten moeten de bedragen van de belastbare ontvangen prijzen en subsidies worden aangegeven die:

  •  geen bezoldiging uitmaken voor bewezen diensten (anders zijn het beroepsinkomsten)
  •  betaald of toegekend zijn aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
  •  door openbare machten (Staat, gewest, provincie,...) of door openbare instellingen zonder winstoogmerk.

Volledig vrijgestelde prijzen en subsidies moeten natuurlijk niet worden aangegeven.  De belastbare bedragen van prijzen en subsidies worden aangegeven als divers inkomen in zijn afzonderlijk belastbaar tegen een tarief van 16,5%, te verhogen met de gemeentebelasting en de crisisbijdrage.