Sociaal statuut kunstenaar

Krijg ik het loon waar ik recht op heb?

In verschillende sectoren zijn er collectieve akkoorden afgesloten (CAO's). Om jouw situatie te kennen, moet je bijgevolg in rekenschap nemen waar je tewerkgesteld bent en onder welk paritair comité je valt (dit staat meestal vermeld op jouw loonfiche). Hoe dan ook is het minimumloon verplicht. Op www.abvv.be vind je een calculator om van je brutoloon naar je nettoloon te gaan.

Hoe bewijs ik dat ik kunstenaar ben voor het statuut?

Kunstenaar ben je vooral als je als kunstenaar werkt op professionele basis, dus als je inkomsten verwerft uit je artistieke activiteit. Indien je thuis schildert, schrijft of piano speelt en je hebt uit deze activiteit geen inkomsten, dan ben je een liefhebber.

Het statuut als kunstenaar in de werkloosheid is dan weer iets anders (zie cachettenregeling). Volgens de beschrijving in de wet van 1/7/2003 is een artiest iemand die artistieke prestaties levert of artistieke werken produceert. Dit wil zeggen: de creatie, uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres. Bijvoorbeeld in de audiovisuele kunsten, de beeldende kunsten, muziek, literatuur, het spektakel, het theater, dans, circus of choreografie.

Deze ruime definitie maakt geen onderscheid tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars. Natuurlijk kunnen er twijfelgevallen zijn.  Als je twijfelt of je beroep kan doen op het statuut, kan je jouw situatie voorleggen aan de commissie Kunstenaars. Als die er niet uit geraken, is het aan de rechter om te oordelen.

Verdien ik minder door het sociaal statuut van de kunstenaar?

Sommige kunstenaars vragen zich af of ze minder netto zullen overhouden. In sommige gevallen is dit inderdaad mogelijk. Maar er horen enkele opmerkingen bij.

Ten eerste moet het duidelijk zijn dat de nieuwe regeling geen nieuwe lasten invoert. Men mag niet vergeten dat wie vroeger geen bijdragen betaalde, eigenlijk in overtreding was. Bovendien moet men er rekening mee houden dat de bijdragen recht geven op een goede bescherming.

Het is ook belangrijk om weten dat werkgevers die een kunstenaar tewerkstellen, aanspraak kunnen maken op een verlaging van de werkgeversbijdragen. Concreet wordt 55,67€ van het dagloon (zoals het bij de RSZ wordt aangegeven) of 7,33€ van het uurloon vrijgesteld van werkgeversbijdragen.

Wat is het sociaal statuut voor kunstenaars?

In december 2013 werd het sociaal statuut van de kunstenaar aangepast. Dit betekent niet dat er een apart sociaal zekerheidssysteem voor kunstenaars bestaat. Het gaat daarentegen om een geheel van specifieke regels voor kunstenaars binnen de sociale zekerheidswetgeving. Het artikel 1bis werd aangepast: vanaf nu kan je enkel werken onder art 1bis (dat gebruik je in die situatues waarin je geen arbeidsovereenkomst kan opstellen) als je een visum kreeg van de commissie Kunstenaars.

op 1/4/2014 werd de werkloosheidsreglementering voor artiesten en technici aangepast. Je moet ervoor zorgen dat je kan bewijzen dat je als artiest aan het werk bent (hiervoor bestaat er een formulier van de RVA, nl. de C1-artiest, beschikbaar via www.rva.be)

Eens je binnen deze regeling valt, kan je tijdens de tussenperiodes genieten van een werkloosheidsuitkering. De korte contracten regel voor technici is nog steeds van kracht (korter dan 3 maanden). Voor artiesten is de duur van de contracten niet meer van belang: er moeten wel minstens 3 prestaties zijn per jaar om het voordelig tarief te behouden.

Normaal gezien val je na 1 jaar werkloosheidsuitkeringen te hebben ontvangen in een lagere schaal. Maar binnen dit statuut kan je ervoor zorgen dat je steeds een hoger bedrag kan blijven ontvangen (door regelmatig te werken).